UCHWAŁA NR IX/29/11

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE

z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulicy Mickiewicza i rzeki

Nysa Szalona do granic administracyjnych miasta w Jaworze