UCHWAŁA NR IX/51/07
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 30 maja 2007 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Jawora obrębie ulic: Lubińskiej i Kuzienniczej do granic administracyjnych miasta i granic planu miejscowego Wrocławska – Wiejska.