Dostęp do informacji publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje  ustawa z 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).
Zgodnie z ustawą udostępnieniu podlega każda informacja o sprawach publicznych,
z wyjątkiem informacji niejawnych (art. 5 ust. 1). Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie można żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art. 2).

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej w takim zakresie,
w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
2) wglądu do dokumentów urzędowych,
3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących
z powszechnych wyborów.

Forma udostępniania informacji:
Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:
1) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej
2) udostępnienia informacji na wniosek zainteresowanego,
3) wyłożenia informacji w miejscu powszechnie dostępnym.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja publiczna, która nie została udostępniona
w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
Udostępnienie  informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1).
Jeżeli udostępnienie informacji w terminie 14 dni nie jest możliwe, podmiot obowiązany do jej udzielenia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia, oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 2)
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji w których podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej ma ponieść dodatkowe koszty w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji (art. 15 ust. 1). Organ władzy publicznej w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadamia  wnioskodawcę o wysokości opłaty.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej
1) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, jak również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy,
2) odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej,
3) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16 ust. 1).

Wnioski o udzielenie informacji publicznej należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Jaworze
Rynek 1
59-400 Jawor

lub pocztą elektroniczną na adres:
um@jawor.pl