UCHWAŁA NR XIII/70/2015

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Jawora