UCHWAŁA NR L/343/2018
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE
z dnia 5 września 2018 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora
w obrębie ulic: Lubińskiej, Kuzienniczej i Wiejskiej do granic administracyjnych
miasta Jawora